பங்குசந்தையின் அடிப்படைகள்


                                  இந்த பதிவில் ,பங்குசந்தையின் அடிப்படைகளையும்
பங்குச்சந்தை என்றல் என்ன?,
டிமேட் என்றல் என்ன ?
ஐபிஒ  என்றல் என்ன ? 
ஆகியவற்றை விளக்கி இருக்கிறேன் 


இந்த பதிவு  பனுள்ளதாக இருந்தால், உங்கள் நண்பர்களிடம்  பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்


No comments:

Post a Comment